in english

Kui soovid töötada meie ettevõttes, siis saada palun oma CV e-posti aadressile info@indoorgroup.ee. Kui kohe ei ole vaba töökohta siis salvestame Teie CV ja sooviavalduse meie palkamisregistris ning vaba töökoha tekkimisel võtame Teiega ühendust.
Privaatsuspoliitika (GDPR)

Tööotsijate isikuandmeid kogutakse töökonkursi ja töötaja valimise käigus. Selles privaatsuspoliitikas on selgitatud, milliseid andmeid kogutakse ja milleks neid töödeldakse. ELi andmekaitse üldmääruse (2016/679) 30 artikkel.

1. Vastutav töötleja

Nimi

Indoor Group AS

Kontaktandmed

Peterburi tee 50c

11415 Tallinn, Eesti

2. Andmetöötlemise eest vastutav isik ja/või kontaktisik

Viive Lepp

Tel +372 680 5594

3. Registri nimetus

Indoor Group As Palkamisregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Tööotsija andmeid töödeldakse ettevõtte personalihalduse ja juhtimise vajadustele vastavates süsteemides. Isikuandmeid võib töödelda ka andmebaaside haldamiseks ja arendamiseks.

Tööle palkamise andmebaasid ja andmekogumid

 • www.cv.ee, tööotsijate portaal (Indoori Group AS partner register)
 • Töötajaid palkava juhi kaustad

5. Registri andmesisu

Andmesisu hõlmab tööotsimis- ja valikuprotsessiks vajalikke andmeid:

 • töötaja nimi
 • kontaktivõtmiseks vajalikud kontaktandmed – telefoninumber ja e-postiaadress
 • töötaja enda koostatud ja temalt saadud failid – avaldus, cv jm.
  • Tööotsija avaldab neis failides täpsemaid andmeid ja neid andmeid hoitakse konfidentsiaalsena nagu ka teiste tööotsijate andmeid.

6. Tavapärased andmeallikad

Andmed saadakse tööotsijalt. Töötajaid portaalist cv.ee palkav juht näeb andmeid sisse loginud kasutajana. Teisi tavapäraseid andmeallikaid ei ole.

7. Tavapärane andmete edastamine

Tööotsijate andmeid ei edastata ettevõttevälistele isikutele.

8. Andmete säilitamine ja kustutamine

Tööotsija andmeid säilitatakse tööotsimis- ja valikuprotsessi ajal ja pärast seda tööotsija poolt antud nõusoleku alusel temaga kooskõlastatud ajavahemiku jooksul võimalikuks tulevaseks kasutamiseks. Mittevajalikud andmed kustutatakse.

9. Registri kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid sisaldavate süsteemide kasutusõigus ja õigus andmeid töödelda on ainult neil töötajatel, kelle tööülesanded hõlmavad andmetöötlust. Igal töötajal on isiklik kasutajanimi ja parool. Kasutusõigused on piiratud kasutustasandite ja isikupõhiste kasutusõiguste alusel ainult töötaja tööülesannetega või kasutajarollile vastavate vajalike andmete töötlemisega seotud õigustega. Kõiki isikuandmeid töötlevaid töötajaid seob vaikimiskohustus.

Indoori enda andmebaasid ja andmevahetuseks kasutatud aparatuur paiknevad suletud ruumides. Võimalike probleemide ennetamiseks tagatakse andmete säilimine nõuetekohase kopeerimisega. Andmebaasid on kaitstud väliste ligipääsukatsete eest tulemüüriga.

Andmed edastatakse andmekaitse üldmäärusest ja isikuandmete seadusest lähtuvalt ainult tuvastatud töötajatele nende endi kohta esitatud taotluse alusel, juhtidele nende tööülesannete täitmiseks või ametiisikutele teavituskohustuse tõttu.

Tööotsijaandmeid töötlevad töötajat palkav juht ja tema juht ning ainult seoses oma üksuse/piirkonna tööülesannete täitmiseks määratletud mahus. Osa andmetest on juhi kasutajanime ja parooliga kaitstud e-posti hulgas. Osa töökohakuulutusi avaldatakse partneri portaalis cv.ee, mida juht kasutab seejärel oma kasutajanime ja parooli alusel.

10. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on vastavalt andmekaitse üldmäärusele muuhulgas õigus:

 • kontrollida oma andmeid
 • nõuda vigadega või puudulike andmete korrigeerimist
 • nõuda oma andmete kustutamist, kui seadus seda võimaldab
 • keelata ja piirata oma andmete kasutamist (näiteks turunduseesmärkidel)
 • saada teavet elektrooniliselt loetavas vormis
 • hoiduda sattumast automaatse profileerimise ja otsustusprotsessi objektiks, kui see võib mõjutada tema õigusi.

Andmekaitset puudutavad taotlused tuleb esitada kirjalikus vormis (nt e-posti teel) kontaktisikule.

Tutvu lisaks ka meie e-poodide klientide privaatsuspoliitikaga (GDPR)

© 2019 Indoor Group AS