Vastutus

Indoor Group Oy koostööpartneri eetiline tegevusjuhend - Code of Conduct

Lugupeetud koostööpartnerid,

Asko peab oluliseks, et erinevate osalejatega koostöös, meie tegevus juhinduks ühistest väärtustest.

See käitumisjuhend on juhend igapäevaseks tööks, kus võib tekkida probleeme. Indoor Group on täielikult pühendunud vastutustundlikule tegevusele igasugustes ärivormides. See käitumisjuhend põhineb Indoor Group kontserni põhiväärtustel, mille suhtes me mitte kunagi järeleandmisi ei tee.

Loodan ja ootan, et kõik meie partnerid tutvuksid meie eetilise tegevusjuhisega hoolikalt. Neid juhiseid järgides tagame, et teeme oma igapäevatöös õigeid valikuid.

Vantaas, 3.8.2023
Lauri Veijalainen
Tegevjuht
Indoor Group Oy

Indoor Group Oy - Code of Conduct

Seaduste järgimine

Indoor Group järgib oma kõigis tegevustes seadusi ja regulatsioone. Lisaks järgib Indoor Group piiriülese kaubanduse eeskirju ja juhiseid ning teisi piiranguid toodete ekspordile ja impordile.

Koostööpartnerina nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, eelpool mainitud piiranguid, ning ei julgusta kedagi seadusi rikkuma, täitmata jätma või aktsepteerima ebaseaduslikke toiminguid. Seadusi tuleb järgida igas riigis, kus asuvad meie koostööpartnerid. Eeldame, et jälgiksite seadusemuudatusi ja reageeriksite neile vastavalt. Kahtluse korral peaksite nõu pidama seaduse täitmise tagamiseks.

Pühendumine õiglasele konkurentsile ja tarbijate õigustele

Indoor Group on seotud õiglase ja ausa kaubandusega, kus järgitakse konkurentsiseadusi. Me hoidume ebaseaduslikust tegevusest. Koostööpartnerina nõustute järgima konkurentsiseadust ja ei tegele ühegi tegevusega, mis piirab või takistab seadusevastaselt konkurentsi. Teie tegevus põhineb avatud ja tõhusal konkurentsil. Näiteks hindade üle läbirääkimised konkurentidega ei ole lubatud.

Partnerina austate ka tarbijate õigusi ning käitute oma turundustegevuses vastutustundlikult ja asjakohaselt. Samuti hoolitsete tooteohutuse eest ning eriti selle eest, et teie tooted ja teenused vastaksid seaduses ettenähtud nõuetele.

Eetiline äri

Indoor Group on pühendunud võitlusele korruptsiooni vastu. Partnerina ei osale te tegevuses, mis lubab altkäemaksu või ebaseaduslikke makseid ametivõimudele või muudele üksustele. Te ei volita teostama selliseid makseid ka teistel. Samuti ei aktsepteeri ega julgusta vastu võtma altkäemaksu ega ebaseaduslikku tasu. Tunnistame, et mõistlik viisakus on ärisuhetes tavaline, kuid keelame kõik altkäemaksud ja kingitused, mida ei saa pidada normaalseks, mõistlikuks ja seadusega kooskõlas olevaks või mida võib tõlgendada kui ettevõtmist mõjutavaks katseks. Indoor Group ei aktsepteeri ega toeta rahapesu.

Koostööpartnerina tegutsete ainult usaldusväärsete partneritega, kelle äritegevus on seaduslik ja kelle raha pärineb usaldusväärsetest allikatest.

Inimõigused ja võrdsus

Indoor Group austab ja järgib ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud põhimõtteid. Inimõigusi edendatakse igas tegevuses. Indoor Group ei aktsepteeri inimõiguste rikkumisi, lapstööjõudu ega muid sunniviisilisi töid. Partnerina pühendute samadele inimõiguste austamise põhimõtetele.

Meie partnerina pühendute kõigi inimeste võrdse kohtlemise ja austamise tagamisele sõltumata soost, rahvusest, usutunnistusest, rassist, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest, poliitilistest vaadetest, ametiühingusse kuulumisest või sotsiaalsest või etnilisest päritolust.

Lisaks nõustute tagama ohutu ja tervisliku töökeskkonna vastavalt kehtivatele seadustele. Töötate selle nimel, et vältida tööõnnetusi ning vähendada töötervishoiu ja tööohutuse riske. Töö eest tuleb maksta vähemalt kehtivate seaduste kohast miinimumpalka.

Keskkond

Indoor Group järgib keskkonnaseadusi ja tavasid, mis kaitsevad ja hoiavad keskkonda. Partnerina järgite ka keskkonnaalaseid seadusi ja määrusi.

Konfidentsiaalse teabe käsitlemine

Indoor Group on pühendunud konfidentsiaalse materjali ja teabe kaitsele. Me kasutame konfidentsiaalset teavet ainult seaduslikel ärilistel eesmärkidel. Samuti hoiate meie partnerina konfidentsiaalset teavet, mida saate Indoor Group-lt või muudelt kolmandatelt osapooltelt. Selline konfidentsiaalne teave hõlmab Indoor Group-i tegevust, selle töötajate, klientide, partnerite, toodete, raha käitlemise ja turvalisuse andmeid. Elektrooniliste tööriistade kasutamisel kohustute olema piisavalt ettevaatlikud, et kõrvalised isikud ei saaks juurdepääsu konfidentsiaalsele materjalile.

Isikuandmete nõuetekohane töötlemine

Indoor Group järgib häid isikuandmete töötlemise ja andmekaitse tavasid, samuti iga riigi kehtivaid seadusi. Samuti olete meie partnerina pühendunud oma isikuandmete hoolikale ja korrektsele töötlemisele. Planeerite sobiva töötlemise ette ja tagate registriteabe õigsuse. Te teavitate registreerituid registri olemasolust ja nende õigustest.

Indoor Group Oy / AS kaubamärkide ja maine kaitsmine

Asko ketil on Soome mööbliturul pikk ajalugu ning seega hästi loodud kaubamärk ja ettevõtte imago.

Meie partnerina nõustute tegutsema viisil, mis ei sea ohtu Indoor Group Asko kaubamärki ja ettevõtte mainet. Indoor Group-i loata ei tohi partneritele kuuluvaid kaubamärke sotsiaalmeedias ja muus suhtluses kasutada.

Rikkumised ja murekohad

Kõik Indoor Group-i partnerid peavad järgima seda käitumisjuhendit. Arusaamatuste korral on teil, meie partnerina, juhiste saamiseks kohustus pöörduda kirjalikult Indoor Group kontaktisiku poole. Samuti soovitame teil teavitada kõigist seaduste ja juhistega seotud rikkumistest või muredest oma Indoor Group kontaktisikule. Kõiki saabuvaid teatisi käsitletakse konfidentsiaalselt ja uuritakse hoolikalt. Kui kontaktisik ei suuda teie vajadusi rahuldada, võtke ühendust ettevõtte tegevjuhiga.

© Indoor Group AS |Privaatsuspoliitika